เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
2011-02-15
หน้าปกหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
สารบัญหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบลงทะเบียน
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ : ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้
แผนที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
ปกหลังหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
         
  
Copyright 2012 Thai Cane Paper PLC.  All rights reserved. l Contact us:
infotcp@thaicane.com   LEGAL & PRIVACY | TAKE DOWN NOTICE